Trondheim Quiltelag´s vedtekter

 Sist endret årsmøte 01.02.2012

1.   Formål:

1.1  Formålet er å fremme og utvide kunnskapen om det tradisjonelle håndverket som quilting representerer, kulturelt og sosialt.

1.2  Å samle quilteinteresserte i et lokallag

 

2.   Arbeidsområder;

2.1  Opplæring i quilteteknikk i form av kurs og korte temakvelder.

2.2  Arrangere lokale utstillinger

2.3  Arrangere jevnlige medlemsmøter

 

3.   Medlemskap:

3.1  Bare enkeltpersoner kan være medlemmer.

3.2  Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, halv kontingent etter 1. August

 

4.   Kontakt med media, NQF og andre quiltelag m.v.

4.1  Leder har ansvaret for all kontakt med media, andre quiltelag mv og skal stå som offisiell kontaktperson

4.2  Leder kan delegere denne oppgaven ved behov i konkrete saker


5.   Styret:

5.1  Styret består av leder,  4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

5.2  Styret velges på årsmøtet slik;

*  Leder velges årlig

*  2 styremedlemmer velges for 2 år i år med oddetall

*  2 styremedlemmer velges for 2 år i år med partall

*  2 varamedlemmer velges for 1 år

5.3  Styret konstituerer seg selv, dog slik at en har hovedansvaret som kasserer og en har sekretærfunksjonen

 

6.   Styrets arbeid:

6.1  Styret skal arbeide i samsvar med vedtektene

6.2  Lederen innkaller til styremøte minst fire ganger årlig eller når minst 2 av styremedlemmene krever det

6.3  Fra møtene skal det føres referat

6.4  Styret lager halvårsplan som skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest i mai og desember for kommende halvår

6.5  Styret har ansvar for økonomien

6.6  Styret oppnevner komiteer ved behov

6.7  Styret fastsetter honorar til kurs- og foredragsholdere samt egenandeler på arrangement


7.   Årsmøte:

7.1  Årsmøtet skal holdes hvert år i februar

7.2  Innkalling til årsmøtet skjer senest to uker før møtet

7.3  Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet sendes skriftlig til styrets leder senest fire uker før årsmøtet

7.4  Årsmøtet er åpent for alle medlemmer

7.5  Stemmerett har kun de medlemmene som har betalt årets kontingent før årsmøtet

7.6  Årsmøtet skal behandle:

·         årsberetning

·         revidert regnskap fra foregående år

·         kontingent og gjestebetaling for kommende år

·         innkomne forslag

·         budsjett inneværende år

·         valg av leder, styre- og varamedlemmer

·         valg av revisor og valgkomité

*  revisor  og vara revisor velges for 1 år

*  valgkomiteen skal bestå av 3 personer som alle velges for 3 år slik at det blir 1 ny årlig

7.7  Protokollen skal signeres av 2 medlemmer valgt av årsmøtet

7.8  Regnskapet skal signeres av kasserer, revisor og minst 2 styremedlemmer

 

8.   Ekstraordinært årsmøte

8.1  Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret, 10 medlemmer eller 5% av medlemsmassen krever det.

8.2  Krav om ekstraordinært årsmøte sendes skriftlig til styret med en beskrivelse hvorfor dette kreves. Kravet skal være signert av de som står bak kravet. 

8.3  Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst 8 dagers varsel. Innkallingen skal angi hva som skal behandles samt styrets forslag til vedtak

8.4  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som fremgår av innkallingen

 

9.   Vedtektsendring

9.1  Vedtektsendringer kan bare behandles på det ordinære årsmøtet

9.2  Forslag til vedtektsendringer sendes skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet

9.3  Vedtak om vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede

9.4  Vedtektsendringer gjøres gjeldende med umiddelbar virking

 

10.   Oppløsning:

10.1   Oppløsning av Trondheim Quiltelag kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst ¾ av de fremmøtte stemmeberettigede

10.2   Ved eventuell oppløsning av Trondheim Quiltelag skal verdiene tilfalle et veldedige formål i Trondheim som avgjøres ved  simpelt flertall på det ordinære årsmøtet.